Đơn xin cấp chính sách nội trú

1 90

Mẫu đơn xin cấp chính sách nội trú

Mẫu đơn xin cấp chính sách nội trú là biểu mẫu đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập). Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục II. 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập)

Họ và tên:......................................................................................................................

Lớp: ………………………Khóa: ………………………Khoa: ........................................

Mã số học sinh, sinh viên: ............................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp).

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách nội trú theo quy định.

 

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

……., ngày .... tháng.... năm……….
Xác nhận của Khoa
(Quản lý học sinh, sinh viên)

 

Đánh giá bài viết
1 90
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm