Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn tại đây.

Mẫu trích lục kết hôn

Thủ tục đăng ký việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với ngư­ời nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

Nội dung cơ bản của đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........

Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)..........................................................

Ngày sinh:....................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Dân tộc:.......................................................................................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Địa chỉ hiện nay:...........................................................................................................

Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số........................................................................

ngày cấp....... ngày hết hạn............................................................................................

Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu..............................................................

Cơ quan cử đi nước ngoài:............................................................................................

Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày......tháng.....năm...... đến ngày.....tháng....năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước......................

Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước..........................từ ngày........................... đến ngày......................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

Làm tại ...... ngày ..... tháng ..... năm.....
Xác nhận Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
2 11.518
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm