Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

1 98

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn mới nhất

VnDoc.com xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn mới nhất. Trong đơn này, bạn cần trình bày được thông tin cá nhân cũng như quá trình học tập, kết thúc chương trình học và mong muốn được nhà trường cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn để có thể học tiếp lên trình độ B. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn tại đây.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

Nội dung cơ bản của Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – PHÁP VĂN

Kính gửi: Phòng Đào tạo
Trường...............................

Tôi tên:........................................................................... MSSV:.......................................

Ngày sinh:.............................. Nơi sinh:.............................................................................

Ngành học:............................................................................ Khóa:...................................

Số điện thoại liên hệ:..........................................................................................................

Tôi đã hoàn thành các học phần Pháp văn căn bản theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Phòng Đào Tạo - Trường .......................... xin được cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Pháp văn.

Lý do:  Bổ sung hồ sơ học tiếp chứng chỉ B - Pháp văn.

Trân trọng kính chào.

..............., ngày........tháng........năm .....
            Người viết đơn

* Ghi chú: Nộp kèm 2 ảnh 3 x 4

Đánh giá bài viết
1 98
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm