Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản là mẫu đơn được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, số hiệu tàu đánh bắt cá, phương pháp đánh bắt, phương pháp bảo quản thủy sản.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại đây.

Mẫu đơn đề nghị chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

Mẫu hợp đồng xuất khẩu thủy sản bằng tiếng anh và tiếng việt

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

…………, ngày ………. tháng …….. năm ……..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi: ………………………………………

Tên chủ tàu: ……………………………… Điện thoại: ……………………......................

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………....................……….

Nơi thường trú: ……………………………………………………….....................………..

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:

Tên tàu: ………………………………; Loại tàu ………............................……………….

Số đăng ký tàu: ………............................………………………………………………….

Năm, nơi đóng tàu: …............................……………………………………………………

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) .............., ngày cấp ............., nơi cấp ………..…

Máy chính:

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức (CV) Ghi chú
No 1
No 2
No 3

Ngư trường hoạt động: ............................................................................................

Cảng, bến đăng ký cập tàu: .....................................................................................

Nghề khai thác chính: ................................. Nghề phụ: ...........................................

Tên đối tượng khai thác chính: ................................................................................

Mùa khai thác chính: từ tháng .............. năm ....... đến tháng ......... năm .......

Mùa khai thác phụ: từ tháng ........ năm ...... đến tháng ....... năm ..........

Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................................

Phương pháp bảo quản sản phẩm: ...........................................................................

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (Chủ tàu)
Đánh giá bài viết
1 422
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm