Đơn xin chuyển học lớp chính trị hè

Đơn xin chuyển lớp chính trị hè

Đơn xin chuyển học lớp chính trị hè được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu bày tỏ nguyện vọng được thay đổi thời gian học sinh hoạt chính trị hè tại địa phương, mời các bạn tham khảo.

Bài thu hoạch chính trị hè

Mẫu giấy làm bài thu hoạch chính trị hè

Mẫu bìa bài thu hoạch chính trị hè

PHÒNG GD & ĐT …….. 

TRƯỜNG TH ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CHUYỂN HỌC LỚP CHÍNH TRỊ HÈ

Kính gửi:

- BGH Trường Tiểu học ......................................;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ....................

Tôi tên: ........................... là giáo viên dạy bộ môn ................ Trường Tiểu học ..........................................................

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến BGH trường; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ....................... cho tôi được chuyển học lớp chính trị hè từ ngày ... – .../..., xin chuyển lại học vào ngày ... – .../...

Lý do: ....................................................................................................

Vậy rất mong BGH trường; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .......................... xem xét giải quyết.

Tôi chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Đánh giá bài viết
1 969
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm