Đơn xin chuyển trường

143 412.998

Đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường tiểu học, THCS, THPT là mẫu cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh tại ngôi trường mà mình đang học, cũng như trình bày được nguyện vọng, mong muốn của mình được chuyển sang một ngôi trường khác. Đơn xin chuyển trường mà VnDoc cung cấp cho các bạn bao gồm các mẫu: Đơn xin chuyển trường cho tiểu học, xin chuyển trường cho học sinh THCS và đơn xin chuyển trường cho học sinh THPT. VnDoc.com chia sẻ đơn xin chuyển trường mới nhất, cách viết giấy chuyển trường, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin chuyển trường tại đây.

Nội dung bài viết:

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

 Đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh tiểu học

Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................
- Hiệu trưởng trường: .................................................................................

Tôi tên là: .................................................................. Hiện ngụ tại: .............................

Là phụ huynh của em ............................................... Sinh năm ...........  là học sinh lớp năm học thuộc trường ....................................................................

Kết quả cuối năm: ..................... Học lực: .......................... Hạnh kiểm: ........................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ................................................................ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ....................................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường ......................... thuộc huyện .................................... tỉnh: ............................................

Lý do: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:

 • Học bạ
 • Khai sinh

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Người làm đơn

 

 Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường

(Nơi chuyển đến)

Ý kiến Hiệu Trưởng trường

(Nơi đang học) 

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường
Mẫu đơn xin chuyển trường THCS tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

 Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi)........................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến).....................................................

Phụ huynh của học sinh …………………………………… Sinh ngày:.………………......……………......Tôi tên là: ………………….................................…………………..........…

Đang học lớp ………...................….. Năm học: 20…..-20….. tại trường ……….....….....

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ………………...................................................

Nay xin chuyển đến học lớp ....................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường ....................................

Thuộc huyện ................................................... Tỉnh ..............................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên           

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau: 

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường dùng cho học sinh THCS

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) .............................................
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) ..........................................
- Hiệu trưởng Trường (đi) ...............................................................................
- Hiệu trưởng Trường (đến) ............................................................................

Tôi tên là: ................................................. là phụ huynh của học sinh ............................................

Sinh ngày: ................................................ Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ................................................................. thuộc Huyện ............................ Tỉnh ..............................

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường ........................................................ thuộc Huyện .................... Tỉnh ............................

Lý do: ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Qúy Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên            

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

Đơn xin chuyển trường THPT đi đến trong tỉnh
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong cùng địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo .........................................................................;
- Hiệu trưởng trường (đi) ..........................................................................
- Hiệu trưởng trường (đến) .......................................................................

Tôi tên là: ....................................................... phụ huynh của học sinh ...............................................
sinh ngày ......../......../................ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ..................................................... thuộc huyện ..................................... tỉnh .................................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .............................................. thuộc huyện ........................... tỉnh .......................................

Lý do: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên            

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

Đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THPT
Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)
- Hiệu trưởng trường (đi)
- Hiệu trưởng trường (đến)

Tôi tên là: ................................................... phụ huynh của học sinh .................................................... sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .......................................................................... thuộc huyện ................................ tỉnh ....................................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .......................thuộc huyện tỉnh ................................................................

Lý do: ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên            

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.
Đánh giá bài viết
143 412.998
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm