Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp là mẫu đơn xin được cá nhân, tổ chức lập ra để xin được đầu tư vào khu công nghiệp. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức làm đơn, khu công nghiệp xin được đầu tư... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp tại đây.

Mẫu nguồn vốn đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư

Mẫu bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

ĐƠN XIN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP ………….

Kính gửi: Ban quản lý khu Công nghiệp …………….

- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt ngoài được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản pháp lý có liên quan;

- Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số …………. Ngày ……tháng……..năm… của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;

- Căn cứ thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê mặt bằng tại Khu công nghiệp …… đã ký với Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp…….

Chúng tôi:

+ Họ và tên:…………………………………………………………………………...........……

+ Năm sinh:………………………………………………………………………………...........

+ Quốc tịch:………………………………………………………………………………...........

+ Số hộ chiếu ……………………….ngày cấp……………..nơi cấp…………………..........

+ Chức vụ:……………………………………………………………………………….............

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………............

Là đại diện có thẩm quyền cho:

- Công ty:……………………………...........…………………………………………………….

- Thành lập theo luật pháp của:……………...........…………………………………………...

- Giấy phép đăng ký hoạt động số:………. ngày cấp….........……. nơi cấp……………….

- Địa chỉ của trụ sở chính: ………………………………………...........………………………

- Số điện thoại: ........................................................................................................

- Số fax: ..................................................................................................................

(Nếu có nhiều chủ đầu tư thì mô tả riêng từng chủ đầu tư theo các nội dung trên)

Làm đơn này xin thực hiện dự án đầu tư tại (các) lô đất số ……. trong Khu công nghiệp ……… theo hồ sơ kèm theo.

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toang về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định về Khu công nghiệp và Giấy phép đầu tư.

.............., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Thỏa thuận nguyên tắc về thuê mặt bằng, thuê/ mua nhà xưởng ký với Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng), Hợp đồng liên doanh và điều lệ doanh nghiệp liên doanh (nếu là doanh nghiệp liên doanh), Điều lệ doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài)

- Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án.

- Các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý, năng lực tài chính của chủ đầu tư.

(theo hướng dẫn như đối với các doanh nghiệp ngoài KCN)

Đánh giá bài viết
1 640
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm