Đơn xin đi tranh thủ

Mẫu đơn xin đi tranh thủ mới nhất

Đơn xin đi tranh thủ được viết theo mẫu chuẩn của các trường học và gửi tới Ban Giám Hiệu nhà trường cũng như Ban Quản lý học sinh nơi học sinh đang theo học. Trong đơn, phụ huynh cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, nơi cư trú, lý do làm đơn, thời gian đi, thời gian về... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin đi tranh thủ tại đây.

Đơn xin học bán trú

Đơn xin vào học nội trú

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu đơn xin đi tranh thủ

Mẫu đơn xin đi tranh thủ

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin đi tranh thủ như sau:

Ở phần nội dung chính, người làm đơn phải điền thông tin của học sinh và lý do xin tranh thủ. Ngoài thời gian xin nghỉ, phụ huynh cần phải thay mặt học sinh cam kết sẽ tuân thủ mọsi quy định mà nhà trường đề ra đối với trường hợp xin tranh thủ.

SỞ GD&ĐT..................
TRƯỜNG .............................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐI TRANH THỦ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường..................................

BAN QUẢN LÝ HỌC SINH

Trường:.........................................................................................................................................

Tôi tên là.................................................. CMND.............................................................

Cấp ngày........tháng............năm..............cấp tại..............................................................

Cư trú tại...........................................................................................................................

Là phụ huynh em..............................................................................................................

Học sinh lớp Trường........................................................................................................

Nay tôi viết đơn tranh thủ cho em....................................................................................

Lý do.................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Về tại................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Thời gian nghỉ từ.......giờ............ngày.............tháng.......năm.............

Đến........giờ...........ngày..............tháng......năm..................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm khi bảo lãnh cho cháu về nhà và thực hiện đúng nội quy, quy định của trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

......................., ngày....tháng....năm.........

         NGƯỜI LÀM ĐƠN
          (ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
2 12.118
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm