Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Giới thiệu

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được điều chỉnh lại những thông tin trong giấy tờ về hộ tịch do sai hay vì một lý do nào đó cần thay đổi, điều chỉnh. Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, nội dung cần điều chỉnh, lý do điều chỉnh và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản sao

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:.........................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (2):...........................................................................................

...................................................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.........................................................................

Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........

Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ......................................................................

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)..............................................................

..................................................................................................................................

Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..............

Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........

 

Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .....................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị quý Ủy ban xem xét, giải quyết.

  ................., ngày....tháng....năm......
Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi (5)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú của người đề nghị điều chỉnh hộ tịch

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

  ............, ngày....tháng....năm....
                                                               T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)..................
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Xã, phường, thị trấn

(2) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú:..."

(3) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu...)

(4) Ghi rõ làm đơn cho ai (bản thân hay người khác), trong trường hợp làm đơn cho người khác thì phải ghi rõ họ và tên của người đó.

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp làm đơn cho người khác.

(6) Ghi rõ yêu cầu xin điều chỉnh.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính