Đơn xin đổi nơi thực tập

1 656

Đơn xin đổi chỗ thực tập

Mẫu đơn xin đổi nơi thực tập là biểu mẫu đơn được lập ra để sinh viên xin thay đổi chỗ thực tập mới dưới sự đồng thuận của nhà trường và nơi giám sát thực tập. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết mẫu đơn xin đổi chỗ thực tập trong bài viết sau đây.

Nội dung đơn xin đổi chỗ thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC.....................

TRUNG TÂM QHDN&HTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

..........., ngày .....tháng .....năm 20...

ĐƠN XIN ĐỔI NƠI THỰC TẬP

Kính gửi:............................................................................................................................

Tên tôi là: ..........................................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................................

Lớp:....................................................................................................................................

Ngành học:.........................................................................................................................

MSSV: ...............................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Trung tâm và Cán bộ phụ trách thực tập cho phép tôi được đổi nơi thực tập. Từ đơn vị đã đăng ký:................................................................................................................................

Địa chỉ : ................................................................................................................................

chuyển sang đơn vị thực tập mới:........................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Lý do: ....................................................................................................................................

Sau khi đổi sang thực tập tại đơn vị mới tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định, nội quy của đơn vị cũng như của Nhà trường.

                                                                           Trân trọng.

Duyệt của Trung tâm

 

Khoa......

 

Người làm đơn

 

Mẫu đơn xin đổi chỗ thực tập

Mẫu đơn xin đổi chỗ thực tập

Đánh giá bài viết
1 656
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm