Đơn xin hoãn thi học kỳ Mẫu đơn xin hoãn thi

Giới thiệu

Đơn xin hoãn thi học kỳ

Đơn xin hoãn thi học kỳ là mẫu đơn xin hoãn thi nhiều môn trước khi sinh viên bước vào kỳ thi cuối kỳ, mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo, áp dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp cụ thể với bản thân các bạn, khi mà vì các lý do bất ngờ xảy ra, ốm đau,..khiến các bạn không thể tham gia kỳ thi học kỳ được. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin nghỉ học

15 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Đơn xin hoãn thi học kỳ

Đơn xin hoãn thi học kỳ

Nội dung cơ bản của đơn xin hoãn thi học kỳ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ 

ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ 

Kính gửi:

- Phòng Đào tạo Trường.........................................

- Ban chủ nhiệm khoa:…………………………...

- Giảng viên bộ môn:..........……………………

Em tên là:..............................................................Ngày sinh: ..................................

Lớp chuyên ngành: ............................................... Mã số SV:...................................

Nay em viết đơn này xin nhà trường cho em được hoãn thi học kỳ học phần: ………….

…………………………………, thuộc học kỳ … năm học: 20… -  20....

Lý do: ………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………..............................................

Giấy tờ kèm theo (Nếu có):

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

- .............................................................................................................................

(Có minh chứng kèm theo)

Cụ thể học phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

NHÓM

HỌC PHẦN

ĐIỂM GIỮA KỲ

GIỜ/

NGÀY THI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi cũng như xin thi bổ sung khi có điều kiện.

                                                                                     ............, ngày ........ tháng ....... năm 20…

                     Ý kiến của GVCN                     
 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn|
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

 

 Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:

- Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của những học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Nộp đơn xin thi bổ sung tại phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần

- Sinh viên phải giữ đơn này, kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đơn xin thi bổ sung 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin hoãn thi học kỳ để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo