Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện. Mẫu đơn yêu cầu các bạn điền rõ thông tin tên tuổi, ngày sinh, trường đã học... kèm theo đó là nguyện vọng được học việc tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế để trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn.

Mô tả công việc Nhân viên y tế

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

Mời các bạn tham khảo bản text của Đơn xin học việc tự nguyện tại bệnh viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC VIỆC TỰ NGUYỆN

Kính gửi: - Ban giám đốc bệnh viện ...........................................
- Phòng Hành chính quản trị

Tên tôi là: ................................................................................................................................

Giới tính: .................................................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................................

Đã tốt nghiệp trường: ............................................. Năm tốt nghiệp: .....................................

Trình độ chuyên môn: .............................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................

Điện thoại liên hệ: .................................................. Email: .....................................................

Nay tôi làm đơn này, kính mong Ban giám đốc xem xét duyệt cho tôi được học việc tại bệnh viện. Tôi mong muốn được học việc để nâng cao kiến thức thực hành thực tế của bản thân và cọ sát với môi trường làm việc tại bệnh viện.

Nếu được tiếp nhận học việc tại bệnh viện ..........................................., tôi xin cam kết:

Tự túc hoàn toàn về các khoản kinh phí cho việc học tập, ăn, nghỉ và phương tiện đi lại... trong thời gian học việc tại bệnh viện.

Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày.........tháng.........năm 20......

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
4 16.359
Thủ tục hành chính Xem thêm