Đơn xin miễn học phí

Phụ lục I

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ

(Kèm theo nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em mẫu giáo công lập)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non

Họ và tên (1):…………………………………………………………….…………..................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em(2):…………………………….………….............................

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………....................................

Trường:…………………………………………………………………………….....................................

Thuộc đối tượng: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Căn cứ vào Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

                                     Ngày……tháng……năm…..

                                     Người làm đơn(3)

                                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ)

(2) Ghi tên của trẻ em

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) ký xác nhận vào đơn

Đánh giá bài viết
1 1.729
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm