Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới hiệu trưởng, phòng công tác học sinh sinh viên để xin được nghỉ học để đi học tại nước ngoài. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin nghỉ, thời gian bắt đầu xin nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ học để đi học ở nước ngoài tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017

Bản tự kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài
Mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài mới nhất

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

Hiệu trưởng trường ...............

Trưởng phòng công tác chính và công tác sinh viên

Họ tên tôi là: ..............................................................................................................

Mã số sinh viên: .........................................................................................................

Khóa: ......................................Lớp học cũ: ...............................................................

Thuộc Khoa/Viện: .....................................................................................................

Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học bổng .................................................. từ tháng ......... năm ...........

Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc làm thủ tục nghỉ học và rút hồ sơ sinh viên.

.............., ngày...tháng...năm...
Ý kiến của phụ huynh sinh viên Sinh viên làm đơn
(Ký tên)
Xác nhận của Chính quyền địa phương

Lưu ý: Đơn kèm theo Bản sao quyết định cấp học bổng

Đánh giá bài viết
8 3.904
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm