Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần dưới đây. Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần nêu rõ thông tin người làm đơn, số học phần xin nghỉ tạm thời, lý do xin nghỉ học tạm thời... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ tạm thời một số học phần tại đây.

Đơn xin phép nghỉ học

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Đơn xin học tập trở lại sau khi bảo lưu

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

Trong đơn xin nghỉ học tạm thời một số học phần cần nêu rõ thông tin về sinh viên như họ và tên, mã số sinh viên, lớp, khóa, tên học phần và số tín chỉ (số đơn vị học trình) xin tạm nghỉ cũng như nêu được lí do cụ thể muốn xin nghỉ. Cuối cùng là cam kết của sinh viên, cam kết thực hiện đúng nội quy và yêu cầu của nhà trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI
MỘT SỐ HỌC PHẦN

Họ và tên sinh viên:.................................................................. Mã số sinh viên:...........

Ngày sinh:......................................... Nơi sinh:.............................................................

Lớp:............................................................... Khoa:....................................................

Tôi viết đơn này xin được tạm nghỉ học một số học phần được tổ chức trong học kỳ...........,năm học............... -............. , cụ thể như sau:

1/ Tên học phần:......................................,........... Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..............

2/ Tên học phần:.................................................. Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..............

3/ Tên học phần:.................................................. Số đơn vị học trình/Tín chỉ:..............

4/ Tên học phần:.................................................. Số đơn vị học trình/Tín chỉ:...............

5/ Tên học phần:.................................................. Số đơn vị học trình/Tín chỉ:...............

6/ Tên học phần:.................................................. Số đơn vị học trình/Tín chỉ:...............

Lý do xin tạm nghỉ học:

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Sau thời gian được phép tạm dừng học, tôi cam kết nhập học đúng thời gian quy định đồng thời tiến hành đăng ký và nộp học phí học lại các học phần chưa hoàn thành trong thời gian dừng học để đảm bảo kế hoạch và chương trình học tập toàn khóa theo quy định chung của nhà trường. Hết thời gian được phép tạm dừng học tập, nếu không nhập học đúng thời gian qui định, tôi xin chịu mọi trách nhiệm, chấp nhận các hình thức xử lý của nhà trường và không nhận lại học phí cùng các khoản tiền đã đóng với bất kỳ lý do gì.

Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng các qui định của trường.

............., ngày...tháng...năm...
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH
(Có ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)
SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1. XÁC NHẬN CỦA KHOA

5. XÁC NHẬN CỦA THƯ VIỆN

2. XÁC NHẬN CỦA TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

6. XÁC NHẬN CỦA P. ĐÀO TẠO VÀ CTSV

3. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

7. XÁC NHẬN CỦA TT TT & CNPM

4. XÁC NHẬN CỦA P. KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

8. XÁC NHẬN CỦA P. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Đánh giá bài viết
1 628
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm