Đơn xin nhận con nuôi Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi trong nước

Giới thiệu

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi - mẫu TP/CN-2011/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTP của Bộ tư pháp quy định về việc lưu trữ, sử dung các biểu mẫu nuôi con nuôi. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin trẻ được nhận nuôi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi tại đây.

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12

Mẫu biên bản giao nhận con nuôi

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi

Nội dung cơ bản của đơn xin nhận con nuôi như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Kính gửi:...............................................................................................

.............................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:

 

Ông

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại/fax/email 

 

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:...............................................................Giới tính:...............................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................Quốc tịch:.................................................................

Nơi thường trú:...................................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe:...........................................................................................................................

Họ và tên cha:....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................Quốc tịch:................................................................

Nơi thường trú:...................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................Quốc tịch:................................................................

Nơi thường trú:...................................................................................................................................

Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho......................................................................................... nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị......................................................................................... xem xét, giải quyết.

 

ÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

.................., ngày .......... tháng ......... năm.........


(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nhận con nuôi để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình