Đơn xin nhận con nuôi

4 24.968

Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi - Mẫu TP/CN-2014/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi tại đây.

Nội dung cơ bản của đơn xin nhận con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước) 

Kính gửi:.............................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:

 

Ông

Họ và tên

   

Ngày, tháng, năm sinh

   

Nơi sinh

   

Dân tộc

   

Quốc tịch

   

Nghề nghiệp

   

Nơi thường trú

   

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

   

Nơi cấp

   

Ngày, tháng, năm cấp

   

Địa chỉ liên hệ

 

   

Điện thoại/fax/email

   

 Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………….............. Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................

Dân tộc: ....................................................... Quốc tịch: ..................................

Tình trạng sức khoẻ: ......................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................

Nơi đang cư trú:............................................................... ................................

* Gia đình:

 

Ông

Họ và tên

   

Ngày, tháng, năm sinh

   

Địa chỉ liên hệ

   

Điện thoại/ fax/ email

   

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

   

 * Cơ sở nuôi dưỡng: ........................................................................................

Lý do nhận con nuôi: ..........................................................................................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho....................................................................................................... nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị ............................................................................. xem xét, giải quyết.

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi

Đánh giá bài viết
4 24.968
Hôn nhân - Gia đình Xem thêm