Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp là mẫu đơn được các doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc được nhập xuất khẩu tiền sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thời gian xuất nhập khẩu.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tại đây.

Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nhập xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG

Số:........ /GP-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN NHẬP KHẨU (XUẤT KHẨU) TIỀN CHẤT
Sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Kính gửi: Bộ Công thương

Tên doanh nghiệp:...................................................................................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: .................................................................

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số:...................................................................

do Cấp ngày:...........................................................................................................

Nơi đặt trụ sở chính:................................................................................................

Số phone:................................................. Số Fax:..................................................

Mặt hàng, ngành nghề kinh doanh:.............................................................................

Đề nghị Bộ Công thương cấp giấy phép cho nhập (xuất) khẩu những tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp để trực tiếp phục vụ sản xuất của đơn vị (nên rõ mục đích sử dụng và giải trình số lượng xin nhập hoặc xuất khẩu) hoặc kinh doanh (nêu rõ bán cho đơn vị nào, để làm gì), gồm:........................................................................

- Tên cửa khẩu hàng nhập (xuất) khẩu sẽ đi qua:......................................................

- Phương tiện và điều kiện bảo đảm an toàn vận chuyển:............................................

- Thời gian và số lần thực hiện nhập (xuất) khẩu:........................................................

Đơn vị xin cam kết chịu trách nhiệm quản lý sử dụng và cung ứng số hóa chất theo đứng mục đích nhập khẩu (xuất khẩu) và thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế và các quy định có liên quan về tiền chất của Chính phủ, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

..........., ngày....tháng....năm....
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ các Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;

3. Bản sao hợp lệ Đăng kí mã số thuế;

4. Bản sao hợp lệ Đăng kí mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

5. Hợp đồng hoặc Giấy cam kết (thỏa thuận, ghi nhớ) nhập khẩu (xuất khẩu).

Đánh giá bài viết
1 907
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm