Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút

Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút và hưởng nguyên lương đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo Khoản 5 Điều 155 của Bộ luật Lao động 2012. Mời các bạn tham khảo, đặc biệt là các bạn nữ để không mất quyền lợi khi đang nuôi con nhỏ.

Đơn xin nghỉ việc

Chế độ thai sản mới nhất năm 2016

Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016

Mẫu đơn xin nghỉ ốm

Đơn xin phép đi làm việc trễ Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút

Nội dung chi tiết của mẫu Đơn xin phép đi làm việc trễ 60 phút, mời các bạn tham khảo:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____***_____

ĐƠN XIN PHÉP
Đi làm việc trễ 60 phút

Kính gửi: ..................................................(1)

Tôi tên là: ............................................................(2) sinh ngày .......................................................(3) hiện
đang làm việc tại Phòng/Ban/Tổ/Nhóm ................................... (4) của Công ty .....................................(5)

Tôi xin phép được đi làm việc trễ 60 phút từ Thứ ........ ngày ...... tháng ........ năm 2016 (6) đến khi con tôi
đủ 12 tháng tuổi.

Lý do đi làm việc trễ: Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (cụ thể là dành thời gian cho con bú, cho con ăn...(7)
theo quy định tại Khoản 5 Điều 155 của Bộ Luật Lao động 2012.

Rất mong .................................................................................................................................(8) phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

...................... (9)
(Phê duyệt và ký tên)

............................................. (10)

......................................(11), ngày ...../....../2016(12)
Người làm đơn
(Ký tên)

..................................................... (13)

1 Tên của đơn vị Công tác hoặc người có thẩm quyền duyệt đơn xin phép.
2 Họ và tên của người xin phép.
3 Ngày, tháng, năm sinh của người xin phép.
4 Vị trí làm việc hiện tại.
5 Tên của Công ty.
6 Thứ, ngày, tháng, năm của ngày làm việc đi làm trễ đầu tiên.
7 Có thể ghi lý do cụ thể cho rõ ràng hoặc không.
8 Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
9 Chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt.
10 Họ và tên của người có thẩm quyền phê duyệt.
11 Đơn vị hành chính cấp xã hoặc huyện hoặc tỉnh của nơi công tác.
12 Ngày, tháng, năm làm đơn.
13 Họ và tên của người làm đơn.

Lưu ý: Mẫu đơn này có giá trị tham khảo để lao động nữ, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng; nếu doanh nghiệp của anh/chị đã có sẵn mẫu đơn về vấn đề này thì áp dụng mẫu đơn đó.

Đánh giá bài viết
1 5.869
Thủ tục hành chính Xem thêm