Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

6 38.003

Đơn đề nghị rút hồ sơ chuyển trường

Đơn đề nghị rút hồ sơ chuyển trường viết theo mẫu chuẩn và được gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường cũng như Phòng Quản lý đào tạo nơi học sinh đang theo học. Trong đơn, học sinh cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, tên lớp. Tiếp theo, trình bày lí do muốn rút lại hồ sơ học sinh gốc đang được lưu trữ tại Phòng Quản lý đào tạo của trường. Đây là biểu mẫu được VnDoc.com cập nhật mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện

Đơn đề nghị thôi học và rút hồ sơ

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường 

SỞ GD&ĐT................

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm...........

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường......................................................

Họ và tên học sinh:..............................................................................................................................

Ngày sinh:............................................................................... Lớp:....................................................

Quê quán:............................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:....................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Lí do rút hồ sơ:.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Xin chuyển về Trường:........................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA
HẬU CẦN

 

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

XÁC NHẬN CỦA
TÀI CHÍNH

 

 

XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

 

 

XÁC NHẬN CỦA
THƯ VIỆN

 

 

HIỆU TRƯỜNG

 

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

Đánh giá bài viết
6 38.003
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm