Đơn xin tạm trú

34 89.169

Mẫu đơn xin tạm trú

Mẫu đơn xin tạm trú được thực hiện theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú, để làm thủ tục xin tạm trú tại công an Phường, xã nơi bạn đang sinh sống xác nhận công dân đang tạm trú tại địa phương và thực hiện đúng các quy định về an ninh trật tự tại địa phương. Mời bạn tham khảo mẫu Đơn xin tạm trú chi tiết theo link tải dưới đây trước khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Đơn xin xác nhận tạm trú

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM TRÚ

Kính gửi - Công an Quận: ..................................

   - Công an Phường: .............................

Tôi tên là: ..................................................................................................................

Sinh ngày: .................................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:..............................................

..................................................................................................................................

Khối phố: ..........................................................Phường (xã): .....................................

Quận (huyện): .................................................................. Thành phố (tỉnh):…………….

Từ ngày ....... tháng ....... năm..........đến ngày ........tháng ........năm .........

Lý do: ……………………………...........................….....………………………………………

..................................................................................................................................

Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Cơ quan Công an .............., ngày........tháng........năm...........
Người làm đơn
Đánh giá bài viết
34 89.169
Thủ tục hành chính Xem thêm