Đơn xin thuyên chuyển công tác

8 4.539

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác là mẫu đơn được người giáo viên, viên chức gửi tới giám đốc sở giáo dục, thủ trưởng đơn vị nơi người đó đang công tác, trưởng phòng giáo dục. Đơn xin chuyển công tác dùng để xin về việc thuyên chuyển công tác đến một đơn vị mới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác tại đây.

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công tác mặt trận

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác

Nội dung cơ bản của đơn xin thuyên chuyển công tác như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

                              Kính gửi:

 

 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ........

- Thủ trưởng đơn vị .........

- Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện .......

Họ và tên:...................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………...................................................

Nơi sinh:………………………………..............................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................

Đơn vị công tác:..........................................................................................................

Văn bằng chuyên môn:.................................................................................................

Giáo viên môn: ...........................................................................................................

Năm vào ngành:..................... Năm bổ nhiệm ngạch: ...................................................

Chức vụ, công việc đang làm:......................................................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:...........................................................................................

1/..............................................................................................................................

2/..............................................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.................................................................................................

  .............., ngày.....tháng.....năm.....
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị Người làm đơn
(Ký tên)
8 4.539
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin thuyên chuyển công tác để xem.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm