Mẫu đơn xin trở lại công tác

2 19.991

Mẫu đơn xin trở lại công tác

Mẫu đơn xin trở lại công tác là mẫu đơn được cá nhân người viên chức lập ra và gửi tới đơn vị sau khi xin nghỉ việc vì một vài lý do nào đó thì xin được trở lại tiếp tục công tác tại đơn vị. Mẫu đơn xin trở lại công tác nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thời gian xin nghỉ trước đó, thời gian có thể quay trở lại công tác tại đơn vị. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin trở lại công tác tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đi công tác

Mẫu kế hoạch đi công tác

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm

Mẫu đơn xin trở lại công tác

Mẫu đơn xin trở lại công tác

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin trở lại công tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN TRỞ LẠI CÔNG TÁC

           Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường ...........;

- Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm).

Tôi tên: ...................................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số nhà: ………............…… đường .............................................

Phường (xã)…………………. quận (huyện) …………………. TP (Tỉnh).........................

Theo Công văn số ……..........................................…/XHNV-TCCB ngày …............ tháng …........…. năm …........….. của trường .............................................................. về việc cho viên chức nghỉ việc không hưởng lương, tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày ……………… đến ngày ….….....…....

Nay tôi đã giải quyết xong việc riêng. Tôi làm đơn này xin được trở lại công tác từ ngày …………………

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết. 

  ........., ngày .... tháng ... năm 20......

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa, T.Tâm

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)
……………………………………………….
được trở lại công tác từ ngày ….../…../20…..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB 

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG
Đánh giá bài viết
2 19.991
Thủ tục hành chính Xem thêm