Đơn xin xác nhận dân sự

31 191.266

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự hay mẫu đơn xin xác nhận của công an phường được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận quyền dân sự cho bản thân để chứng minh về lý lịch cá nhân. Mẫu đơn xin xác nhận này nhằm đảm bảo không vi phạm những chủ trương, chính sách của Đảng, không có tiền án tiền sự trong thời gian thường trú tại địa phương.

Mẫu giấy xác nhận thân nhân

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Đơn xin xác nhận tạm trú

Mẫu đơn xin xác nhận dân sự:

Đơn xin xác nhận dân sự
Mẫu đơn xin xác nhận dân sự mới nhất

Nội dung chi tiết của Đơn xin xác nhận dân sự/ mẫu đơn xin xác nhận của công an phường:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------***--------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an phường (xã)......................................................................

1. Tên tôi là:..........................................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................................................................

Thường trú tại:.....................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................

Nơi công tác:.......................................................................................................................................

2. Họ và tên Bố:...................................................................................................................................

Thường trú tại:....................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................

Nơi công tác:.......................................................................................................................................

3. Họ và tên Mẹ:..................................................................................................................................

Thường trú tại:....................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................................

Nơi công tác:.......................................................................................................................................

4. Họ tên vợ/chồng:.............................................................................................................................

Thường trú tại:......................................................................................................................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................................................

Nơi công tác:.......................................................................................................................................

Tôi xin đề nghị quý Công an phường (xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời gian thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các quy định của Chính quyền địa phương.

................., ngày........tháng........năm........

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu)
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
31 191.266
Thủ tục hành chính Xem thêm