Đơn xin xác nhận hộ khẩu

45 137.549

Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu được sử dụng trong thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn, xác nhận chính xác là bạn đã đăng ký thường trú tại địa điểm cụ thể, hoàn thành giấy tờ thủ tục cần thiết khi sang nước ngoài sống và làm việc.

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

Đơn xin xác nhận tạm trú

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu

Đơn xin xác nhận hộ khẩu khi làm thủ tục xác nhận như sau:

Đơn xin xác nhận hộ khẩu
Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu

Nội dung cụ thể của Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu được trình bày cụ thể và rõ ràng dưới đây mời các bạn tham khảo, nghiên cữu kỹ nội dung để sử dụng trong các trường hợp cần thiết.


Ảnh 4x6 cm
(Đóng dấu giáp
lai của Công
an nơi xác nhận)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: - Công an phường (xã, thị trấn) ..............................................................

- Quận (huyện) ......................................................................................

- Thành phố (tỉnh) ..................................................................................

Tên tôi là (1): ...........................................................................................Giới tính: .....................

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số ...................................................................................

Cấp ngày ........... tháng ...... năm .......... cơ quan cấp.....................................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ........................................................................................................

...................................................................................................................................................

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu  thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ....... tháng ...... năm ....... đến ngày ....... tháng ....... năm ......... để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài.

                                  ................., ngày ....... tháng ....... năm .......
                                            Người làm đơn
                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3):

Xác nhận anh (chị) ......................................................... sinh ngày ........ tháng ......... năm ........ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ......................................................... từ ngày ......... tháng ......... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm ........

...................., ngày ....... tháng ....... năm ..........
Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


  • (1) Viết chữ in hoa
  • (2) Ghi rõ: Số nhà, đường phố, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
  • (3) - Công an phường/xã/thị trấn xác nhận cho công dân đang ở Việt Nam hoặc đã ở nước ngoài nhưng chưa cắt hộ khẩu

- Công an quận/huyện xác nhận cho công dân đã ra ở nước ngoài và đã cắt hộ khẩu

Đánh giá bài viết
45 137.549
Thủ tục hành chính Xem thêm