Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện của sinh viên mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên. Đây là mẫu dùng để gửi lên nhà trường xin xác nhận kết quả học tập và rèn luyện. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên sinh viên, ngày sinh, lớp, lý do xin xác nhận.......

Nội dung của đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Trường…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ….………, ngày……tháng……năm 20….

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Kính gửi:

Phòng Công tác Sinh viên

Tôi tên là:..........................Ngày sinh: ………………………..

Mã số sinh viên:…………………..

Lớp: ……………….…………..Khoa/ Viện:…………………..

Nay em làm đơn này để xin xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên:

Năm học: …………………….., đạt: ………..điểm, xếp loại: …………………

Lý do: …………………………………………………………………………………...

Kính đề nghị Phòng Công tác Sinh viên xem xét và xác nhận./.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Sinh viên

(Ký và ghi rõ họ tên)  

Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Đánh giá bài viết
1 250
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm