Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Mẫu đơn xin xác nhận được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu, tham khảo, thực hiện đúng thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.

Chú ý là: Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nội dung cơ bản của đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường …………............

- Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Tôi tên:.........................................................................................................................

Mã số sinh viên:...........................................................................................................

Ngày sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

....................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):.........................................................................................

Khóa:............................................................................................................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:..................................................

.....................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:...............................................................................................................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

                                ............, ngày .....tháng.....năm 20..........
  Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
HIỆU TRƯỞNG

_______________________

Đánh giá bài viết
12 67.024
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm