Đơn xin xác nhận xe ô tô dùng để sát hạch không tham gia giao thông

1 98

Mẫu đơn xin xác nhận xe sát hạch/không tham gia giao thông

Đơn xin xác nhận xe ô tô dùng để sát hạch không tham gia giao thông là biểu mẫu đơn được lập ra để làm căn cứ phương tiện giao thông không phải chịu phí sử dụng đường bộ. Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu đơn và tải về sử dụng.

PHỤ LỤC SỐ 17

TÊN CQ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

….. ngày tháng năm 201..

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Xe ô tô dùng để sát hạch; xe không tham gia giao thông, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ……………

Tên cơ quan đề nghị ……………………………………………………………………

Số ĐKKD: ………………………… cấp ngày: ………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

1. Đề nghị của đơn vị

Đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra và xác nhận phương tiện thuộc sở hữu của doanh nghiệp chúng tôi là xe dùng để sát hạch lái xe/xe không tham gia giao thông, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp/hợp tác xã, để làm căn cứ xác định thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ đối với các phương tiện nêu dưới đây:

Số TT

Loại xe

Biển số xe

Tuyến đường/khu vực hoạt động

1

Ví dụ: Xe tải

14M-1234

Mỏ Than Mông Dương

2

     
       

2. Xác nhận của Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và xác nhận các phương tiện nêu trên là các xe dùng để sát hạch lái xe/xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đơn này được lập thành 03 bản, 02 bản giao cho chủ phương tiện (01 bản lưu, 01 bản để kèm hồ sơ gửi cơ quan đăng kiểm làm thủ tục xác định xe dừng sử dụng), 01 bản lưu tại Sở Giao thông vận tải.

……….., ngày ….. tháng ….. năm ….
LÃNH ĐẠO SỞ
(Ký tên, đóng dấu)


ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đánh giá bài viết
1 98
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm