Đơn xin vào học lớp 1

58 165.011

Đơn xin vào học lớp 1

Đơn xin vào học lớp 1 là mẫu đơn dùng cho các bậc phụ huynh để chuẩn bị hồ sơ xét tuyển vào lớp 1. Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để xin học cho bé vào lớp 1 gồm những gì? Mới đây, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành mẫu Đơn xin vào học lớp 1 mới nhất cho kỳ xét tuyển học sinh đầu cấp năm học 2018 - 2019, mời các bậc phụ huynh tham khảo thêm.

Lưu ý:

Năm học 2018-2019 Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện phương thức tuyển sinh đầu cấp trực tuyến (online). Mời các vị phụ huynh tham khảo Cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.

Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 1:

Đơn xin vào học lớp 1
Mẫu đơn xin nhập học lớp 1 tham khảo

Nội dung cụ thể mẫu đơn xin vào tiểu học như sau:

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................
_______________________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: ..............................................................Nam..............Nữ............

Ngày sinh:...................................................................Nơi sinh (tỉnh, thành phố):............

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:.......................................................................................................

Số điện thoại nhà riêng:...................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai?:...................................................................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:............................................................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):........................................................

2. Họ tên bố: ......................................................................Điện thoại:............................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................

3. Họ tên mẹ: ......................................................................Điện thoại:...........................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:...............................................................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý khi làm hồ sơ dự tuyển lớp 1

  • Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Thường sẽ nhận Từ ngày 01/7 đến ngày 19/7 hàng năm.
  • Hồ sơ xin học gồm:

+ 01 đơn (theo mẫu)

+ 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ

+ 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

  • Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Đơn xin vào học lớp 1 trái tuyến

Mẫu đơn xin vào học lớp 1
Mẫu đơn xin vào lớp một trái tuyến

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học .....................

Tôi tên: ........................................................................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ................................., Phường (xã): .........................................
thành phố (huyện) ..........................................., tỉnh: .....................................................

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: ................. tôi

Họ và tên học sinh: .......................................... Nam              Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................

Họ và tên cha: ....................................... năm sinh: .............. nghề nghiệp ......................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Họ và tên mẹ: ........................................ năm sinh: ............... nghề nghiệp .....................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: .............................................................................

Hiện cháu đang sống với: ...............................................................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ......................., phường (xã) ....................................................
thành phố (huyện) ..........................................................................................................

Tên chủ hộ: ..................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: .........................................................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày                    - Hai buổi/ngày có bán trú

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo: 

- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

...................., ngày ...... tháng ...... năm 20..... 

 

Người viết đơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em: .................................................................................................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

...................., ngày...........tháng......năm 20.....
HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

Kính gửi: - Hội đồng tuyển sinh Trường tiểu học……………...

Tôi tên:……………………………………………. - Sinh năm:……………………….……

Nơi ở hiện nay:…………………………………………….......……………………………..

Điện thoại:……………………………………..………………………………………………

- Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-PGDĐT ngày 23/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ II, xét HTCTTH, xét TNTHCS năm học 2017-2018, tuyển sinh năm học 2018-2019;

- Căn cứ Thông báo số:…./TB-NVX ngày …../7/2018 của Trường Tiểu học ………………………. về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Tôi xin được đăng ký cho…………………....chúng tôi là:

Họ và tên:............................................................ - Giới tính: Nam, Nữ

Sinh ngày.........tháng..........năm.............

Nơi sinh:.........................................................................................................................

Dân tộc:.........................................................Quốc tịch:.................................................

Đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Hoàn cảnh bản thân học sinh:…………………….......................………………………….

Họ và tên cha:………………………...……- Sinh năm:………….……, Số ĐT:……………

Họ và tên mẹ:………………….…… - Sinh năm:………….……, Số ĐT:………………..…

Nơi ở hiện nay thôn:…………………………………..........................................................

Hoàn cảnh gia đình:………………………………………………………………………..…...

Xin được học lớp 1 trường Tiểu học ................................................................................

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ những quy định chung của nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

 

.............., ngày...tháng...năm...

Hồ sơ gồm có:

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Giấy chứng nhận HTCTMG

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Sổ hộ khẩu (photo)

- Giấy xác nhận hộ nghèo (nếu có)

- Thẻ BHYT (nếu có)

Người làm đơn

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Xác nhận em:.............................................

Đủ điều kiện vào học lớp: 1… năm học 2018 – 2019

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhận em vào lớp.

………………., Ngày... tháng...năm...

(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐTS

CÁN BỘ TUYỂN SINH

Sau khi xem xét hồ sơ của em:..............................

Xét thấy em...........................................điều kiện để nhập học.

Đề nghị Hội đồng tuyển sinh xem xét.

………………., Ngày... tháng...năm..

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Họ và tên:.................................

Đánh giá bài viết
58 165.011
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm