Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý - Mẫu 02-TP-TGPL

1 1.005

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý 2018

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý là biểu mẫu đơn được Bộ tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP về hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý mới nhất 2018.

Nội dung đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

 

Mu số 02-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                               …………, ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

                Kính gửi: …………………(1)……………………………

I. Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ………..(2) …………………………………………………………………………...........

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………...........

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….......

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ……………Cấp ngày……………………….. tại …………..

Mối quan hệ với người được trợ giúp pháp lý: ……………………………………………………..

II. Phần thông tin dành cho người được trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ………………..(3) ……………………………………………………………………........

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….. Giới tính: ……………………………………….....

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………........

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………...........

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ………………… cấp ngày ………………. tại ……………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………………………….......

Diện người được trợ giúp pháp lý: …………………………………………………………………..

III. Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý

1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu hình thức trợ giúp pháp lý

Tư vấn pháp luật □

Tham gia tố tụng □

Đại diện ngoài tố tụng □

3. Tài liệu gửi kèm theo đơn

a) …………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị ………..(1)………….………xem xét trợ giúp pháp lý.

                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.

Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 1.005
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm