Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 31 sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong lesson 3 Unit 18 và lesson 1 Unit 19. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng đối chiếu sau khi làm xong.
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm