Bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên cùng nhận thức về những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập năm 2018.
Bài thu hoạch Xem thêm