Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh là biểu mẫu dành cho các giảng viên, giảng viên thỉnh giảng để đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm