Bảng tham chiếu các môn tiểu học theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 22 quy định việc đánh giá từng năng lực, từng phẩm chất học sinh theo ba mức: Tốt, Đạt và Cần cố gắng thay cho 2 mức quy định trong Thông tư 30 là Đạt và Chưa đạt. Đồng thời, Thông tư 22 đánh giá định kì đối với từng môn học, mời các bạn tham khảo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm