Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Biểu mẫu Xem thêm