Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm