Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được ban hành kèm theo Nghị định 129/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
Thủ tục hành chính Xem thêm