Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải là mẫu biên bản được lập ra để làm căn cứ xác định phương tiện dừng lưu hành để xét thuộc trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ.
Giao thông vận tải Xem thêm