Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch dùng để kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch. Mẫu dùng để ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch.
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm