Các hướng Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Anh là gì E W S N ?

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Từ vựng tiếng Anh chuyên đề phương hướng giúp bạn đọc nắm được định nghĩa hướng trong tiếng Anh là gì, các hướng Đông Tây Nam Bắc trong tiếng Anh là gì, hay ký hiệu E W S N trên la bàn là gì.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm