Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm