Chính thức bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bỏ phụ cấp thâm niên nghề - Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Văn bản giáo dục Xem thêm