Cụm Động Từ Nguyên Mẫu (Infinitive Phrase) trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu tiếng Anh về Cụm động từ nguyên mẫu gồm: lý thuyết Cụm động từ nguyên mẫu là gì, Cách dùng Cụm động từ nguyên mẫu và các cấu trúc đi với cụm động từ nguyên mẫu như: too adj to v, for pronoun to V, so adj as to verb, adj enough to v, ...
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm