Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Một số điểm mới cần lưu ý trong thông tư về thời hạn thực hiện sẽ có sự thay đổi, mời các bạn tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm