Điểm mới Thông tư 40/2017/TT-BTC về công tác phí của cán bộ, công chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Mời các bạn tham khảo Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Lao động - Tiền lương Xem thêm