Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm