Điều lệ Trường tiểu học

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Điều lệ Trường tiểu học 510 KB 24/02/2017 8:24:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điều lệ Trường tiểu học mới nhất| Điều lệ Trường tiểu học 2019| Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
Xem thêm các thông tin về Điều lệ Trường tiểu học
Văn bản giáo dục Xem thêm