Đơn đề nghị học nghề

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Đơn đề nghị học nghề 73 KB 24/07/2015 11:02:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đề nghị học nghề được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm các thông tin về Đơn đề nghị học nghề
Việc làm - Nhân sự Xem thêm