Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 14 RECREATION

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 14 RECREATION giúp học sinh nắm được cách thể hiện chấp thuận hay bất đồng về các hoạt động vui chơi giải trí và nêu rõ lý do; cách sử dụng "both…and, not only…but also, either…or, neither…nor", phân biệt các âm thanh [ts], [dz], [t∫t] và [dʒd] và phát âm các từ và câu chuẩn xác.
Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Xem thêm