Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World of Work

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World of Work đưa ra bài dịch và các câu trả lời bài tập tham khảo cho các phần: A. A student's work (Phần 1 - 4 trang 72 - 75 SGK Tiếng Anh 7), B. The worker (Phần 1 - 5 trang 76 - 78 SGK Tiếng Anh 7).
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm