Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3) - Ebook

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Giáo trình Kinh tế lượng (Phần 3) - Ebook 408,5 KB
Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.
Giáo dục - Học tập Xem thêm